PRIVACY STATEMENT FREEAGIRL.NL

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Home » Privacy statement

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Free a Girl. Hieronder lees je hoe Free a Girl je gegevens verwerkt.

Wij van Free a Girl zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: het stoppen van kinderprostitutie en mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en hen de noodzaak laten inzien om het te bestrijden. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen of een eigen actie: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en Free a Girl te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting Free a Girl is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van bevrijdingen en het beschermen van kinderen tegen commerciële seksuele exploitatie zijn we afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Als zij zich bij ons aanmelden, ontvangen we persoonsgegevens. Zo worden bij het doen van een donatie bijvoorbeeld naam, adres en rekeningnummer ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van de gift. We ontvangen ook  gegevens van je als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt, je aanmeldt als vrijwilliger, een petitie tekent, een eigen actie organiseert of als je je op een andere manier inzet voor Free a Girl.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op Free a Girl en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Free a Girl en door Free a Girl beheerde websites.

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website(s).
  • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Free a Girl verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met Free a Girl, per e-mail via info@freeagirl.nl of per telefoon via 023-2049400.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Free a Girl omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: Stichting Free a Girl, Hendrik Figeeweg 3-G10, 2031 BJ Haarlem. Je kunt je vragen natuurlijk ook per e-mail sturen via info@freeagirl.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.